4.20.2009

I'm On a Stamp! S-T-M-P!


I mean, S-T-A-M-P. How can you resist? Filatelallyourfriendstobuythem! - USPS.

No comments:

ShareThis